ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับพฤติกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับพฤติกรรม*, -ปรับพฤติกรรม-

ปรับพฤติกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับพฤติกรรม (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's time for a new course of action.ถึงเวลาต้องปรับพฤติกรรมใหม่แล้ว
Behavior modification is the current standard.การปรับพฤติกรรมเป็นมาตรฐานในปัจจุบันครับ
Tommy's dad, he mentioned that residential recovery program.พ่อของทอมมี่ เคยพูดถึงโปรแกรมที่ช่วยปรับพฤติกรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับพฤติกรรม
Back to top