ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับนิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับนิสัย*, -ปรับนิสัย-

ปรับนิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับนิสัย (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับพฤติกรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับนิสัย
Back to top