ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยชน์อย่างยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยชน์อย่างยิ่ง*, -ประโยชน์อย่างยิ่ง-

ประโยชน์อย่างยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์อย่างยิ่ง (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand... but you're staying here.แต่เป็นเพราะนายมี ประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างที่ผมไม่ชอบนายเลย
Chancellor Palpatine, I think it would be in our best interest to study this creature.ท่านสมุหนายกพัลพาทีนคะ ข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเราในการที่จะศึกษาเจ้าสัตว์ประหลาดนี่
If we swallow our pride and help Flint land the Urca, who else on this island stands to benefit?หากพวกเราอดทนอดกลั้นกลืนศักดิ์ศรีของเรา และช่วยเหลือฟลินท์นำเรือเดอะอูร์คาขึ้นฝั่ง ใครกันที่อยู่บนเกาะนี้ ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่ง
Having lost a valued and respected brother, they will want to know what's been done about it.ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์อย่างยิ่ง และความเครพต่อบรรดาพี่น้อง พวกเขาต้องการจะรู้ว่าเรื่องนี้ มันจะออกมาเป็นอย่างไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง
Back to top