ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยชน์ส่วนตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยชน์ส่วนตน*, -ประโยชน์ส่วนตน-

ประโยชน์ส่วนตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์ส่วนตน (n.) personal interest Ops. ประโยชน์ส่วนรวม
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
politician (n.) ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
self-sacrifice (n.) การเสียสละประโยชน์ส่วนตน See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา Syn. offering, oblation, generosity, benevolence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For self interest.แต่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
For a guy who put his needs before the team's?สำหรับคนที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เนี่ยนะ
Maybe we were so distracted by all the other times you two put yourselves before the group.บางทีคงเพราะพวกเราถูกทำให้ไขว้เขว ด้วยตลอดเวลาที่คุณสองคน เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากลุ่ม
When have we ever put ourselves before the group?เราเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากลุ่มตอนไหนกัน?
I did hear from many people:ซุนยัตเซ็น เป็นคนไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยชน์ส่วนตน
Back to top