ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยคย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยคย่อย*, -ประโยคย่อย-

ประโยคย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยคย่อย (n.) subordinate clause
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'cause we just amended clause 314-sub-a.เพราะเราพึ่งจะแก้ไข อนุประโยคย่อยAไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยคย่อย
Back to top