ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยคบอกเล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยคบอกเล่า*, -ประโยคบอกเล่า-

ประโยคบอกเล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยคบอกเล่า (n.) affirmative sentence
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OK (int.) ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
question tag (n.) วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม Syn. tag question
tag question (n.) วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nope, not an idea. That's a statement.นั่นไม่ใช่ไอเดีย เป็นประโยคบอกเล่า
Nope, still just a random statement, and still useless.ไม่ ยังคงเป็นแค่ประโยคบอกเล่า และใช้ไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยคบอกเล่า
Back to top