ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเพณีลอยกระทง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเพณีลอยกระทง*, -ประเพณีลอยกระทง-

ประเพณีลอยกระทง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเพณีลอยกระทง (n.) Loy Kratong Festival See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in November

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเพณีลอยกระทง
Back to top