ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเพณีพื้นบ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเพณีพื้นบ้าน*, -ประเพณีพื้นบ้าน-

ประเพณีพื้นบ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเพณีพื้นบ้าน (n.) folk custom See also: tradition, local custom
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
folklore (n.) การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเพณีพื้นบ้าน
Back to top