ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเพณีนิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเพณีนิยม*, -ประเพณีนิยม-

ประเพณีนิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเพณีนิยม (n.) tradition See also: custom Syn. ขนมธรรมเนียม, วัฒนธรรม, จารีต, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ธรรมเนียม
English-Thai: HOPE Dictionary
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
convenance(คอน'วะนานซฺ) n. ความเหมาะสมประเพณีนิยม
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventioneer(คันเวน'?ะเนียร์') n. ผู้ปฎิบัติตามประเพณีนิยม
habituden. ความเคยชิน,ประเพณีนิยม,นิสัย., See also: habitudinal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม,การถือแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traditionalismประเพณีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conventional (adj.) เกี่ยวกับประเพณีนิยม See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ Syn. customary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just always thought marriage was too... conventional and boring and normal.ฉันคิดมาตลอดเวลา งานแต่งงานมัน... ก็แค่ประเพณีนิยม น่าเบื่อและเป็นเรื่องธรรมดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเพณีนิยม
Back to top