ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศโปรตุเกส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศโปรตุเกส*, -ประเทศโปรตุเกส-

ประเทศโปรตุเกส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศโปรตุเกส (n.) Portugal
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Portugal (n.) ประเทศโปรตุเกส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the country code for Portugal.มันคือรหัสประเทศโปรตุเกส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศโปรตุเกส
Back to top