ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศเอกราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศเอกราช*, -ประเทศเอกราช-

ประเทศเอกราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศเอกราช (n.) independent nation See also: independent country
English-Thai: HOPE Dictionary
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศเอกราช
Back to top