ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศเปรู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศเปรู*, -ประเทศเปรู-

ประเทศเปรู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศเปรู (n.) Peru See also: the republic in south America
English-Thai: HOPE Dictionary
peruvian(พะรู'เวียน) n. ชาวเปรู adj. เกี่ยวกับประเทศเปรู วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของเปรู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Peru (n.) ประเทศเปรู
Peruvian (adj.) เกี่ยวกับประเทศเปรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... defeatedthisIncanemperoratthe Peruvian highland town of Cajamarca.... ได้ปราบจักรพรรดิชาวอินคาที่ประเทศเปรูเมืองคาฮามาร์คา
And I know that what I've decided to do won't make any sense to you at all... but I have joined the Peace Corps... and I'm going off to work in the mountains of a country called Peru.และฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจก็ตาม แต่ฉันได้ร่วมกับองค์กรสันติภาพแล้ว และฉันจะไปทำงานบนภูเขา ของประเทศเปรู
I feel like reading about Peru.ผมอยากอ่านเรื่อง ประเทศเปรู
I know you've found a strange object on Peruvian soil.ฉันรู้ว่าคุณค้นพบ วัตถุเเปลกประหลาด ในพื้นที่ของประเทศเปรู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศเปรู
Back to top