ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศเบลเยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศเบลเยี่ยม*, -ประเทศเบลเยี่ยม-

ประเทศเบลเยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศเบลเยี่ยม (n.) Belgium
English-Thai: HOPE Dictionary
belgium(เบล'เจียม) n. ประเทศเบลเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Flanders, in Belgium.แฟลนเดอร์ส์ ประเทศเบลเยี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศเบลเยี่ยม
Back to top