ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศเขตร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศเขตร้อน*, -ประเทศเขตร้อน-

ประเทศเขตร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศเขตร้อน (n.) tropical country Syn. เมืองร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Raj is from India, a tropical country.ราจมาจากอินเดีย ประเทศเขตร้อน
Just imagine what this place looked like 275 million years ago, when it was a vibrant, tropical inland sea, dotted with islands and brimming with life.275,000,000 ปีที่ผ่านมา เมื่อมันเป็นสดใส ทะเลในประเทศเขตร้อน ดารดาษไปด้วยเกาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศเขตร้อน
Back to top