ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศหลังม่านเหล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศหลังม่านเหล็ก*, -ประเทศหลังม่านเหล็ก-

ประเทศหลังม่านเหล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศหลังม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต
ประเทศหลังม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศหลังม่านเหล็ก
Back to top