ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศสเปน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศสเปน*, -ประเทศสเปน-

ประเทศสเปน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศสเปน (n.) Spain
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Spain (n.) ประเทศสเปน
Barcelona (n.) เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)
Spainsh-speaking (n.) เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน
Spanish (n.) เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน Syn. Spainsh-speaking
toreador (n.) นักสู้วัวในประเทศสเปน See also: มาทาดอร์ Syn. matador, picador
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The greenhouses of Almeria in Spain, are Europe's vegetable garden.เรือนกระจกแห่งอัลเมอเรีย ประเทศสเปน สวนผักแห่งยุโรป
Traveled to galicia, spain, over the same week 4 months ago.เดินทางไปที่กาลิเซีย ประเทศสเปน ในสัปดาห์เดียวกันเมื่อ 4 เดือนก่อน
He was here, in Spain.ท่านมาที่นี่ ที่ประเทศสเปน
Each recently had made the same pilgrimage to galicia, spain.แต่ละคนต่างเคยเป็นผู้แสวงบุญที่ Galicia ประเทศสเปน
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ
Question two:พื้นที่ไหนในประเทศสเปน
We'll see in Spain.เราจะเห็นในประเทศสเปน
But justice being done re the disqualification in Spain helps and having my car back at its best again.แต่ความยุติธรรมถูกทำใหม่ที่ถูกตัดสิทธิในประเทศสเปน จะช่วยให้และมีรถของฉันกลับมาที่ดีที่สุดอีกครั้ง
The-- his family was expelled from Spain.ยกกำลังครอบครัวของเขาถูกขับออกจากประเทศสเปน
One that stretched from Cordoba in Spain all the way to Samarkand in Central Asia.หนึ่งที่ยื่นออกมาจากคอร์ โดบาในประเทศสเปน ทุกทางที่จะซามาร์คันด์ในเอเชียกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศสเปน
Back to top