ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศสวีเดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศสวีเดน*, -ประเทศสวีเดน-

ประเทศสวีเดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศสวีเดน (n.) Sweden
English-Thai: HOPE Dictionary
sweden(สวี'เดิน) n. ประเทศสวีเดน
swedish(สวี'ดิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศสวีเดนมชาวสวีเดน,ภาษาสวีเดน
English-Thai: Nontri Dictionary
Swedish(adj) เกี่ยวกับประเทศสวีเดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
krona (n.) โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์)
kronor (n.) โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์) (คำพหูพจน์ของ krona)
Swedish (n.) เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสวีเดน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศสวีเดน
Back to top