ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศล้าหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศล้าหลัง*, -ประเทศล้าหลัง-

ประเทศล้าหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศล้าหลัง (n.) underdeveloped country
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ
Maybe that's where you belong, the old country.บางทีนั่นอาจจะเหมาะสำหรับประเทศล้าหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศล้าหลัง
Back to top