ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศฟิลิปปินส์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศฟิลิปปินส์*, -ประเทศฟิลิปปินส์-

ประเทศฟิลิปปินส์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศฟิลิปปินส์ (n.) Philippines
English-Thai: HOPE Dictionary
philippines(ฟิล'ละพินซ,ฟิลละพินซ') ประเทศฟิลิปปินส์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Philippines (n.) ประเทศฟิลิปปินส์
Manila (n.) กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
Philippine (adj.) เกี่ยวกับประชาชน วัฒนธรรม และประเทศฟิลิปปินส์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We saw the same thing in the Philippines on Mount Pinatubo before she blew.เราเห็นสิ่งเดียวกันในประเทศฟิลิปปินส์ บนภูเขา Pinatubo ก่อนที่เธอจะพัด
Ten hours later. Across the Pacific. They attacked the Philippines.10ชั่วโมงต่อมา ก็จู่โจมแถบแปซิฟิค ที่ประเทศฟิลิปปินส์
Eventually you'll land in the philippines.แล้วในที่สุด คุณจะถึงประเทศฟิลิปปินส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศฟิลิปปินส์
Back to top