ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศฟินแลนด์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศฟินแลนด์*, -ประเทศฟินแลนด์-

ประเทศฟินแลนด์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศฟินแลนด์ (n.) Finland
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Finland (n.) ประเทศฟินแลนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศฟินแลนด์
Back to top