ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศปากีสถาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศปากีสถาน*, -ประเทศปากีสถาน-

ประเทศปากีสถาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศปากีสถาน (n.) Pakistan
English-Thai: HOPE Dictionary
pakistan(พา'กิสถาน,แพค'คิสถาน) n. ประเทศปากีสถาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pakistan (n.) ประเทศปากีสถาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean... With your delicate stomach, you wouldn't have been able to stand the food in Karachi.แบบว่า ท้องไส้คุณไม่ค่อยดี คุณคงทนกินอาหารของการาจีไม่ไหว ( นครการาจี ประเทศปากีสถาน )

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศปากีสถาน
Back to top