ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศนอร์เวย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศนอร์เวย์*, -ประเทศนอร์เวย์-

ประเทศนอร์เวย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศนอร์เวย์ (n.) Norway
English-Thai: HOPE Dictionary
norway(นอร'์ เวย์) n. ประเทศนอร์เวย์เมืองหลวงชื่อOslo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a way you're probably one of Norway's greatest heroes.ถ้ามองอีกมุมนึง คุณก็เหมือนเป็นฮีโร่ของประเทศนอร์เวย์
The Forestry Department of Norway took trees one by one.กรมป่าไม้ของประเทศนอร์เวย์ นำต้นไม้มาทำต้นต่อต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศนอร์เวย์
Back to top