ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศธิเบต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศธิเบต*, -ประเทศธิเบต-

ประเทศธิเบต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศธิเบต (n.) Tibet
English-Thai: HOPE Dictionary
tibet(ทิเบท') n. ประเทศธิเบต, Syn. Thibet,Sitsang
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Tibet (n.) ประเทศธิเบต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศธิเบต
Back to top