ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศตุรกี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศตุรกี*, -ประเทศตุรกี-

ประเทศตุรกี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศตุรกี (n.) Republic of Turkey See also: Turkey
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Turkey (n.) ประเทศตุรกี
caique (n.) เรือพายชนิดหนึ่งที่ใช้ในประเทศตุรกี
Turkish (adj.) เกี่ยวกับประเทศตุรกี
Turkish (n.) ภาษาราชการของประเทศตุรกี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศตุรกี
Back to top