ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศชิลี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศชิลี*, -ประเทศชิลี-

ประเทศชิลี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศชิลี (n.) Chile
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Chile (n.) ประเทศชิลี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In fact, we found in the center of the Milky Way a very dense collection of stars.สำหรับสถานที่ที่วิเศษสุด และสูงสุดในโลก ทะเลทรายอาตากาของประเทศชิลี เริ่มต้นในปี 1992
But there's no record of Gustavo Fring ever having existed in Chile, which I find-- I don't know-- uh, strange.แต่ไม่มีบันทึกประวัติ ของกัสตาโว่ ฟรินจ์ ว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศชิลี ซึ่งผมพบว่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศชิลี
Back to top