ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศคิวบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศคิวบา*, -ประเทศคิวบา-

ประเทศคิวบา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศคิวบา (n.) Cuba
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Cuba (n.) ประเทศคิวบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile crossing the embargo line that surrounds Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union...แหล่งข่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถือว่าการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ จากประเทศคิวบาเข้าสู่ประเทศใดก็ตาม เป็นการโจมตีโดยสหภาพโซเวียต ไม่ใช่อเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศคิวบา
Back to top