ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหยัดเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหยัดเวลา*, -ประหยัดเวลา-

ประหยัดเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหยัดเวลา (v.) save time Syn. ทุ่นเวลา
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
timesaving (adj.) ประหยัดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Save us some time and hopefully some money too.ประหยัดเวลา และหวังว่าจะประหยัดเงินด้วย
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
I could save a few minutes a day by eating on the toilet.ฉันคงประหยัดเวลาได้ 2-3 นาทีต่อวัน ถ้ากินอาหารในห้องน้ำ
To save time, we'll let the news serve as explanation.เพื่อเป็นการประหยัดเวลา, เราควรจะให้นักข่าว ทำหน้าที่อธิบาย
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต
Can you walk and talk at the same time?เราเดินไปคุยกันไปได้มั๊ย? \ จะได้ประหยัดเวลา
Let me save you some time, 'cause I know what's on your mindขอประหยัดเวลาคุณนิดนึง เพราะผมรู้ว่าอะไรอยู่ในใจคุณ
I want to tell you something, Mr. Shilling, because it will save time.ผมอยากจะบอกคุณบางอย่าง คุณชิลลิ่ง เพราะมันจะช่วยประหยัดเวลา
Thank you for saving me the trouble of hunting you down.ขอบใจที่ช่วยประหยัดเวลา ในการล่าตัวนาย
Now we can make some time.ตอนนี้เราจะได้ประหยัดเวลามากขึ้น
I guess. Looks like we've saved some time.งั้นมั้ง แต่เราก็ประหยัดเวลาไปได้อีกโข
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน
That would probably save us some time.นั่นอาจช่วยเราประหยัดเวลาได้
Hey, why didn't we just go to Pinnacle? It would have taken, like, half the time.เฮ้ ทำไมพวกเราไม่ไปแค่ที่ พินนาเคิล จะประหยัดเวลาไปได้ครึ่งนึง
Saves us time and the taxpayer's money.- ช่วยให้เราเราประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของเงินภาษี - ตอแหล
I could've saved myself this whole night. Well, it's not that late.ฉันคงช่วยประหยัดเวลาทั้งคืนนี้ได้มาก
Might save your mom some time.นั่นอาจช่วยประหยัดเวลาให้แม่เธอ
Thanks. - Oh. - Oh.ขอบใจ ฉันจะช่วยประหยัดเวลาคุณให้นะ
Oh, baby, save yourself time and paperwork.เดี๋ยวก่อน ที่รัก ประหยัดเวลาและงานเอกสารของคณดีกว่า
I'm going to shorten the time it takes for you.ผมจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณเอง
To save time, we've chosen your team for you.เพื่อประหยัดเวลา เราได้เลือกทีมให้กับคุณแล้ว
I've sent him on the subject of his administration, he could have saved himself the trouble.ที่ฉันส่งให้เขา ถึงวิธีบริหารงานของเขา เขาอาจช่วยประหยัดเวลาให้ตัวเองได้
I like to drink my yogurt. It's a timesaver.ฉันชอบกินโยเกิร์ต ประหยัดเวลา
I'm saving us time.ชั้นช่วยเราประหยัดเวลา
Since her DNA profile was already developed, we were able to save a couple of days.ตั้งแต่ประวัติ DNA ของเธอได้พัฒนาแล้ว, เราสามารถประหยัดเวลาไปได้ 2-3 วัน
Look, just to save time here, I'm sorry, but I can't cut your man Jane any slack on his bail.นี่,เพื่อให้ประหยัดเวลานะ, ผมเสียใจ แต่ผมช่วยเจน คนของคุณจากเรื่องนี้ไม่ได้
You haven't been dead that long, so maybe you haven't gotten to that soul-searching part yet, so why don't I save you some time?เธอยังไม่ได้ตายนาน อาจจะยังไปไม่ถึงตอนที่ต้องค้นหาตัวเอง งั้นฉันช่วยประหยัดเวลาละกันนะ
Cheer up, lieutenant.ดีเนอะ ประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะ
I thought I'd save us some time.ผมคิดว่าผมจะช่วยประหยัดเวลาของเราได้
Hey, I figure if we grab a snack now, we can dish for about eight minutes, and then we can pump later on.เฮ้! ฉันนึกว่าถ้าเรารีบกิน กันตอนนี้ เราก็จะประหยัดเวลา ได้สัก 8 นาที
Uh, can we just save everyone some time and send me back to jail?ผมว่าเราประหยัดเวลา โดยการส่งผมกลับไปในคุกเลยดีกว่านะ
So if you'll allow me to save us both a little time...ถ้าคุณจะยอมให้ผม ประหยัดเวลาเราทั้งคู่
I mean, think about how much time we'd save if everyone just got straight to the point.ลองคิดดูสิว่าเราจะประหยัดเวลา ได้มากแค่ไหน ถ้าเราแค่พูดให้ตรงประเด็น
Mrs. Queen, all I'm asking for is a chance to sit down and discuss our proposal.คุณนายควีน ที่ผมขอร้องคุณมีแค่ ขอสักโอกาสที่เราจะนั่งลง และพูดคุยเรื่องข้องเสนอของเรา ถ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้น ฉันจะช่วยประหยัดเวลาให้
Save time, save trouble"."ทั้งประหยัดเวลา ทั้งตัดปัญหาไปได้"
The gods really helped you this timeพระเจ้าจริงๆช่วยให้คุณประหยัดเวลานี้
You could have saved us 20 minutes.นายช่วยประหยัดเวลาเราได้ 20 นาทีเลยนะ
I think I saved us both three to four weeks.ฉันว่าฉันเพิ่งช่วยเราประหยัดเวลาไปได้ตั้ง 3-4 สัปดาห์
We need to save time by changing into our costumes in the car.เราต้องเปลี่ยนชุดในรถเลย เพื่อจะได้ประหยัดเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหยัดเวลา
Back to top