ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหยัดปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหยัดปาก*, -ประหยัดปาก-

ประหยัดปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหยัดปาก (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหยัดปาก
Back to top