ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหยัดถ้อยคำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหยัดถ้อยคำ*, -ประหยัดถ้อยคำ-

ประหยัดถ้อยคำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหยัดถ้อยคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We agreed that my colleague would do the speaking and rightly so for while her language may be... salty, it has great economy and pith.เราตกลงกันว่าเพื่อนร่วมงานของผม จะเป็นคนเจรจา ดังนั้น.. แม้ภาษาของเธออาจดูกร้าน แต่ก็ประหยัดถ้อยคำและตรงประเด็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหยัดถ้อยคำ
Back to top