ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหยัดคำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหยัดคำ*, -ประหยัดคำ-

ประหยัดคำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหยัดคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ยับยั้ง, ระมัดระวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหยัดคำ
Back to top