ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสิทธิ์ประสาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสิทธิ์ประสาท*, -ประสิทธิ์ประสาท-

ประสิทธิ์ประสาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสิทธิ์ประสาท (v.) bestow See also: endow, give
English-Thai: Nontri Dictionary
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to thank Huntington Prep for not only welcoming me into their school... but for endowing me with the honor of valedictorian.ฉันขอขอบคุณโรงเรียนฮันติงตั้น ที่ไม่เพียงแต่จะรับฉันเข้ามา ซ้ำยังประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ฉัน และให้เกียรติฉันกล่าวปราศรัยอำลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสิทธิ์ประสาท
Back to top