ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสานมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสานมือ*, -ประสานมือ-

ประสานมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสานมือ (v.) join hands See also: clasp one´s hands Syn. ร่วมมือกัน, ประสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Interlock your fingers. Against the hood.ประสานมือไว้ กับกระโปรงรถ
Thanks, tom.ประสานมือไว้ข้างหลัง คุณถูกจับแล้ว
Interlock your fingers. Hands behind your back.ประสานมือไว้ที่ท้ายทอย
* I put my hands together and pray* ฉันประสานมือของฉันและสวดอ้อนวอน
I'm begging you. Put your hands in here.ฉันขอร้องให้พวกนายประสานมือ
Get on your knees. Put your hands on your head.คุกเข่าลง ประสานมือไว้บนหัว
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว
Down on your knees, hands behind your head.คุกเข่าลง ประสานมือไว้ที่ท้ายทอย
Everything that happened postmortem-- keeping them dressed, crossing their arms, laying them to rest-- it's all very nurturing.ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากเหยื่อตายแล้ว สวมเสื้อผ้าให้เหยื่อ ประสานมือเหยื่อ จัดศพในท่านอน นั่นเป็นการเอาใจใส่มากเลย
Right now. Fingers together.เดี๋ยวนี้ ประสานมือไว้
Remember that game called Barrel of Monkeys? That's what we're going to do.ยังจำเกมส์วานรประสานมือกันได้ไหม เอาแบบนั้นเลย
Whenever the crown needs money, he rubs his hands together and, poof, mountains of gold.ราชบัลลังก์ต้องการเงินเมื่อไหร่ เขาก็แค่ประสานมือ ปุ้ง! ทองเป็นภูเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสานมือ
Back to top