ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสาทหู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสาทหู*, -ประสาทหู-

ประสาทหู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสาทหู (n.) auditory nerve
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not the only one who understands vibrations, Hartley. Those cochlear devises you're wearing?ประสาทหูเทียมที่นายใส่อยู่
I, however, have exquisite hearing. Yeah?อย่างไรก็ตาม ฉันมีประสาทหูยอดเยี่ยม
Heightened senses are a common side effect of our condition.พวกเรามีประสาทหูที่ไวมากเหมือนค้างคาว
As you know, I have perfect pitch, which also means I have a very sensitive ear.คุณก็รู้ หนูร้องไม่เคยเพี้ยน แปลว่าประสาทหูดี
Dong Joo has severed both of the auditory nerves.ดงจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เส้นประสาทหู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสาทหู
Back to top