ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสาทปริญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสาทปริญญา*, -ประสาทปริญญา-

ประสาทปริญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสาทปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสาทปริญญา
Back to top