ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสมโรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสมโรง*, -ประสมโรง-

ประสมโรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสมโรง (v.) join in See also: take part in, be involved Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย
ประสมโรง (v.) join See also: amalgamate, combine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสมโรง
Back to top