ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสบการณ์นิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสบการณ์นิยม*, -ประสบการณ์นิยม-

ประสบการณ์นิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสบการณ์นิยม (n.) empiricism Syn. ประจักษนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสบการณ์นิยม
Back to top