ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสงค์ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสงค์ดี*, -ประสงค์ดี-

ประสงค์ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสงค์ดี (v.) good will See also: good intention Syn. หวังดี, เจตนาดี Ops. ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He means well. He's very brilliant.เขาประสงค์ดีนะ ฉลาดมากด้วย
Looks like someone managed to stuff malware down theเหมือนกับบางคนทำโปรแกรมไม่ประสงค์ดีอยู่ใน
I have reason to believe that House Tyrell do not hold the crown's best interests at heart.ข้ามีเหตุให้เชื่อว่า ตระกูลไทเรล ไม่ได้ประสงค์ดีต่อราชบัลลังก์จากใจ
Okay, besides cars don't float, if they did, pilgrims could have driven here.อีกอย่าง รถมันไม่ลอยขึ้นมาเองหรอก แต่ถ้ามันลอย ผู้ประสงค์ดีก็ต้องขับมาคืนแล้วสิ
Mine told me, from the minute that guy got here, it wasn't for the right reasons.สัญชาติญานผมบอกว่า นายคนนั้นเข้ามาที่นี่ เขาไม่ประสงค์ดีแน่ๆ
After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came to him and said...หลังจากผ่านพ้นมา 40 วัน 40 คืน เขาหิว ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่า เจคพยายามค้นหาสถานีนี้มาทั้งวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสงค์ดี
Back to top