ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย*, -ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย-

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย (n.) rehappened history Syn. เรื่องซ้ำรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
History repeats itself, even in paradise.ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แม้กระทั่งในแดนสวรรค์
We can't allow history to repeat itself,เราจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมไม่ได้
So it looks legal,but it's extortion.ฉันเดาว่าเจ้าของเรือยอร์ชผู้สาบสูญของเรา คงจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
I guess even bad history repeats itself.ผมเดาว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยงั้นสินะ
Please don't make the same mistake, Cassie.อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะ แคซซี่
And this is history repeating itself.และนี่มันเหมือน ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
Choose watching history repeat itself.เลือกนั่งมองประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
Back to top