ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประยงค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประยงค์*, -ประยงค์-

ประยงค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประยงค์ (n.) Aglaia odorata Lour. See also: plant of the family Meliaceae
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aglaia Odorata Lourประยงค์(พืช) [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประยงค์
Back to top