ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมวลรัษฎากร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมวลรัษฎากร*, -ประมวลรัษฎากร-

ประมวลรัษฎากร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมวลรัษฎากร (n.) Revenue Code See also: Code of Revenue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although backdating options is legal, violations arise related to disclosures under IRC Section 409a.แม้ว่าสิทธิ์ย้อนหลังจะถูกกฎหมาย แต่ก็มีการฝ่าฝืนให้เปิดเผยสินทรัพย์ ภายใต้ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๙ ก.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมวลรัษฎากร
Back to top