ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมวลการสอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมวลการสอน*, -ประมวลการสอน-

ประมวลการสอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมวลการสอน (n.) syllabus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, you know you still haven't given us the syllabus yet?อืมม, อาจารย์ทราบรึยังว่ายังไม่ได้ให้ ประมวลการสอนกับเราเลยนะครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมวลการสอน
Back to top