ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประนมกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประนมกร*, -ประนมกร-

ประนมกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประนมกร (v.) pay obeisance See also: put one´s palm together to salutation, put one´s palms together in worship, raise both hands up palm against palm Syn. ประนมหัตถ์, น้อมไหว้, ประณต, กระพุ่มมือ, พนมมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประนมกร
Back to top