ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทิน*, -ประทิน-

ประทิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทิน (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด, ประทินโฉม
ประทินโฉม (v.) make up See also: put on make up, use cosmetics Syn. แต่งหน้าทาปาก
ประทินโฉม (v.) make up See also: put on make up Syn. แต่งหน้า
ประทินโฉม (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To 'purge' them of their sins and they executed them, threw their bodies out in the street as a warning to others to stop questioning church rulings on scientific matters.กับข้ามสัญลักษณ์, เพื่อประทินบาปของพวกเขา, พระองค์แล้วรัน และพวกเขา threw ร่างกายในถนน, avertiz โ ndu พวกเขาเช่นนั้นแหละ บรรดาผู้ที่คำถาม
I've drafted a press release about the incident at the piazza, but any other statements are specifically prohibited.กับข้ามสัญลักษณ์, เพื่อประทินบาปของพวกเขา, พระองค์แล้วรัน และพวกเขา threw ร่างกายในถนน,
So they probably weren't wearing anything on their skin.ดังนั้นพวกเขาอาจไม่ได้ ประทินผิวเลย
Both women packed a bag with enough clothes and toiletries to last them for the weekend, and in both cases, the bags were found in the car along with their purses and cell phones.หญิงสาวทั้งสองรายแพ็กกระเป๋า ที่มีเสื้อผ้าและเครื่องประทินผิวมากพอ สำหรับสุดสัปดาห์ และทั้งสองราย พบกระเป๋า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทิน
Back to top