ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทานบัตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทานบัตร*, -ประทานบัตร-

ประทานบัตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทานบัตร (n.) patent permit See also: concession Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทานบัตร
Back to top