ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทังชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทังชีวิต*, -ประทังชีวิต-

ประทังชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทังชีวิต (v.) support oneself, one´s family See also: feed and clothe
English-Thai: HOPE Dictionary
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
English-Thai: Nontri Dictionary
subsist(vi) มีชีวิตอยู่,อยู่,ยังชีพ,ประทังชีวิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scratch out (phrv.) ประทังชีวิต See also: พยุงไว้ Syn. eke out
struggle along (phrv.) ประทังชีวิต See also: ยังชีพได้ (แม้ลำบากมาก)
get by with (phrv.) ประทังชีวิตอยู่ได้ Syn. get by
live for (phrv.) ยังประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ในช่วงเวลาหนึ่ง) See also: ยังมีชีวิตต่อไปได้
make ends meet (idm.) มีรายได้พอประทังชีวิต See also: มีเงินพออยู่รอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต...
Last month I'm eating candy to stay alive.เดือนก่อนต้องกินเศษขนม เพื่อประทังชีวิต
We'd be trapped here without food, supplies... .เราจะติดอยู่ที่นี่ขาดอาหารประทังชีวิต...
I sell them for a living nowฉันขายขยะแบบนี้ เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเอง
To survive... we do unspeakable things.ที่จะประทังชีวิต... พูดอะไรกันไม่ออก
{\pos(194,215)}Her job keeps her constantly on the road, probably living offงานของเธอทำให้เธออยู่บนถนนตลอด บางทีประทังชีวิต
Do you have anything of use in that hole you call a home?แล้วแกมีอะไรประทังชีวิตบ้างหนิ
No one is trying to alarm you unduly, but we can't continue to scrape by, barely surviving.ไม่มีใครที่จะพยายาม เตีอนคุณอย่างเกินควร แต่พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อ เพื่อการประทังชีวิต ที่เกือบจะไม่พอต่อการดำรงอยู่
I understand your feelings, we are for lifeข้าเข้าในความรู้สึกท่าน เราต่างทำพอประทังชีวิต
[ Sighs ] Yeah, so, they need a steady diet of human pituitary glands to survive.ใช่ พวกมันต้องการ สารอาหารจากต่อมใต้สมองของมนุษย์ เพื่อประทังชีวิต
I sell ice for a living.ข้าขายน้ำแข็งเพื่อประทังชีวิต
Yeah, you telling the truth there.ไม่สำคัญว่าจะหาเงินมาจากไหนประทังชีวิต เออ แกพูดความจริงว่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทังชีวิต
Back to top