ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประตูฟุตบอล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประตูฟุตบอล*, -ประตูฟุตบอล-

ประตูฟุตบอล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูฟุตบอล (n.) goal
English-Thai: HOPE Dictionary
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
English-Thai: Nontri Dictionary
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you scored a goal in soccer?โอ ลูกยิงประตูฟุตบอลได้เหรอ
I know. It's just--juanita scored her first goal in soccer,ฉันรู้ แค่ฮวนนิต้า ยิงประตูฟุตบอลได้ครั้งแรกน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประตูฟุตบอล
Back to top