ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประดับธง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประดับธง*, -ประดับธง-

ประดับธง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประดับธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประดับธง
Back to top