ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประณม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประณม*, -ประณม-

ประณม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณม (n.) salutation Syn. การน้อมไหว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประณม
Back to top