ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประชุมเพลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประชุมเพลิง*, -ประชุมเพลิง-

ประชุมเพลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชุมเพลิง (v.) cremate See also: light the funeral pyre, burn a corpse Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจศพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประชุมเพลิง
Back to top