ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประชวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประชวร*, -ประชวร-

ประชวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชวร (v.) be sick See also: be ill, ail Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, เจ็บไข้, ล้มป่วย, ไม่สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's dizziness caused by neuroglycopenia, Mama.สาเหตุแห่งอาการประชวร คิดว่าเกิดจาก neuro-glycopenia
And you killed them all for your throne before your father, the King, even felt poorly.เสด็จพ่อทรงฆ่าพี่น้องชิงบัลลังค์ ก่อนที่เสด็จปู่จะทรงประชวร.
I think she had taken care of him when he was really sick.รู้สึกว่าเพราะเคยดูแลท้าวทศรถ ในช่วงที่ประชวรหนัก
None of this unpleasantness would be tolerated.ฉันเกรงว่าระยะเวลาเฝ้าอาการ ประชวรจะเหลืออีกไม่นาน
Your Majesty, are you unwell?ฝ่าบาท ประชวรหรือเปล่าเพคะ
We found the source of his sickness.พวกเราพบสาเหตุของอาการประชวร
I fear that news of the king's illness has spread beyond our borders.ข้ากลัวว่าข่าวกษัตริย์ประชวร จะกระจายไปนอกเขตแดนของพวกเรา
The king felt ill and rumour began to spread that she was an evil witch, that she was bent on taking the throne for herself by poisoning the king.พระราชาประชวรหนัก ว่ากันว่านางเป็นแม่มดโฉดชั่ว นางจ้องจะครองราชบัลลังก์เสียเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประชวร
Back to top